• توسط: aftab در تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390 | 0 دیدگاه
  • بازدید: 45 بازدید

در روز جمعه شروع کند تا چهل و یک روز و هر روز چهل و یک مرتبه سوره مبارکه «حمد» را بخواند و بعد از اتمام بلافاصله این دعا را سیزده مرتبه بخواند : «یا مُفَتّحُ فَتِّح ، یا مُفَرِّجُ فَرِّج ، یا مُسَبـِّبُ سَبّب ، یا مُیَسِّرُ یَسِّر ، یا مُسَهِّلُ سَهِّل ، یا مُتَمِّمُ تَمِّم» این عمل را از مجربات شمرده اند *.*  گوهر شب چراغ ، ج 2 ، ص 156